Voorwaarden disclaimer tppridder.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.tppridder.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  • Ondanks de constante zorg en aandacht die TPP Ridder BV aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
  • De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  • Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TPP Ridder BV (ook niet via een eigen netwerk).
  • TPP Ridder BV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • TPP Ridder BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.